DonateTime
Search…
Tts
Permission: Everyone | Prefix request: Yes | Server setup: No
สั่งให้บอทพูดใช้เเชทเสียงตามข้อความที่พิพม์ สำเนียงไทย Google ไว้เเกล้งเพื่อนหรืออะไรก็ได้
คำสั่ง
คำอธิบาย
dt!tts
พูดในสำเนียงไทย
dt!etts
พูดในสำเนียงอังกฤษ
dt!jtts
พูดในสำเนียงสำเนียงญี่ปุ่น
จำกัดเพียง 200 ตัวอักตัวอักษรต่อการพูด 1 ครั้ง
Last modified 6mo ago
Copy link